ปากช่องชุมชนคนหลังเขา

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาขั้นสูง  

ข่าว:

การใช้บอร์ด กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ท่านก็จะสามารถตั้งกระทู้ ตั้งคำถามและตอบคำถามได้
www.pakchong1.com

หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2014, 03:52:50 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam


ระเบียบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 (11th Pre Science)
ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา
………………………………………………………………………………………………………………..
   ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จะดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11 (11th Pre Science) โดยการจัดแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ระเบียบและวิธีการ
1. การสอบแข่งขัน
     1.1 การสอบแข่งขัน  นักเรียนสามารถเข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามระดับที่เรียน
     1.2 การจัดสอบ  เป็นประเภทบุคคล แยกตามระดับที่นักเรียนสมัครสอบ นักเรียนเรียนในระดับใดต้องเข้าสอบในระดับนั้น ดังนี้
   1.2.1 ระดับประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6)
   1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
2. เนื้อหาสาระและลักษณะข้อสอบ
     2.1 เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     2.2 ลักษณะข้อสอบ
   วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
   -  ข้อสอบแบบปรนัย ประเภท 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   -  ข้อสอบแบบปรนัย ประเภท 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ
3. การสมัครสอบ
     3.1 สมัครด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้ ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 2504  ผู้ประสานงาน คุณครูกิติมา เจียรสุมัย หมายเลขโทรศัพท์ 081-878-7962
     3.2 สมัครทางไปรษณีย์  ให้ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติ ในนาม
        นางทิพย์วรรณ  จิรกรวฤทธิ หมายเลขโทรศัพท์ 096-546-9926 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.อัมพวัน นครราชสีมา 30000
      3.3  ใบสมัคร  ให้กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง หรือทำหนังสือจากโรงเรียน
โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรอง แล้วพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบ


      3.4 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 60 บาท ทุกระดับ (ถ้ามาเป็นกลุ่มให้หักค่าดำเนินการ 10%)
4. กำหนดวันสอบ 
       สอบในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เวลา 09.00 – 11.00 น. สิ่งที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
5. รางวัล
    5.1 รางวัล  แยกเป็นระดับ ดังนี้
   5.1.1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4         5.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   5.1.3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         5.1.4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   5.1.5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         5.1.6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     5.2 รางวัลชนะเลิศ  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
     5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
     5.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร
     5.5 รางวัลชมเชย  นักเรียนที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม จะได้รับเกียรติบัตร
     5.6 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย www.rajsima.ac.th
     5.7 ในกรณีที่นักเรียนมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและสอบได้คะแนนเท่ากัน จะนำเงินรางวัลมาเฉลี่ยให้ได้จำนวนเท่ากัน
6. การประกาศผลสอบ
     6.1  วันที่ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย www.rajsima.ac.th
     6.2  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
     6.3  พิธีมอบรางวัล  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ที่  www.rajsima.ac.th


 2 
 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2014, 08:22:44 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     ตามที่ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดการอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 แล้วนั้น
     ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาผลการคัดเลื่อกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส. ที่ 04/2557
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาเคมี  (รอผล)

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส. ที่ 05/2557 (ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.)
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาเคมี  (รอผล)

 3 
 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2014, 12:38:57 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 2557 พร้อมเฉลย

 4 
 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2014, 12:36:00 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 2557 พร้อมเฉลย

 5 
 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2014, 12:34:40 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 2557 พร้อมเฉลย

 6 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 09:39:45 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 35/2557

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 ijso

ไฟล์ประกาศ

ใบสมัครสอบคัดเลือก


เนื้อหาที่ใช้สอบ

 7 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2014, 01:17:43 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
รร.ปากช่อง กำหนดรับนักเรียนปีการศึกษา2558

 8 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 02:18:17 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบ สสวท ป3 2557 พร้อมเฉลย

 9 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 02:16:41 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบ สสวท ป3 2557 พร้อมเฉลย

 10 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 09:14:30 PM 
เริ่มโดย naam - กระทู้ล่าสุด โดย naam
ข้อสอบ สสวท ป6 2557 พร้อมเฉลย

หน้า: [1] 2 3 ... 10